Privacy beleid

De ZO Media Groep, gevestigd aan Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De ZO Media Groep B.V. bestaat uit verschillende digitale bureaus zoals Digital Media enzo B.V., Search Enzo, Creationline en DataEnzo en het kan voorkomen dat een uitwisseling van gegevens plaatsvindt als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Looking for the English translation? Don’t hesitate to contact us. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ZO Media Groep verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Functie
Factuurgegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zomediagroep.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ZO Media Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van de betaling van een afgenomen product of dienst. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij je af te leveren. De ZO Media Groep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De ZO Media Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Deze grondslagen, zoals hieronder genoemd, zijn dan ook van toepassing hoe wij persoonsgegevens verwerken. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De ZO Media Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de ZO Media Groep) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De ZO Media Groep bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsnaam) Bewaartermijn 7 jaar, nadat er voor het laatst contact is geweest omtrent onze dienstverlening. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst. Strategieën/ begrotingen (naam, bedrijfsnaam) Bewaartermijn 7 jaar, nadat het jaar is voltooid, wanneer de offertes voorgesteld zijn. Na deze periode wordt de gebruikte aanhef verwijderd, zodat de documenten geen persoonsgegevens meer bevatten. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst. Facturen/ financiële gegevens (naam, contactgegevens, bedrijfsgegevens) Bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de gangbare tijd die de belastingdienst hiervoor vraagt. Na deze periode worden de gegevens vernietigd. E-mailhistorie Bewaartermijn 7 jaar, nadat het jaar is voltooid, wanneer de e-mails ontvangen/verstuurd zijn. Na deze periode wordt deze historie verwijderd. Deze periode is gebaseerd op de afgegeven bewaartermijn van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De ZO Media Groep deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De ZO Media Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De ZO Media Groep werkt met de online diensten van G Suite (onderdeel van Google Inc), om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met Google en meer informatie hierover kan gevonden worden bij https://gsuite.google.com/intl/nl/terms/user_terms.html. Amendement gegevensverwerking voor G Suite en/of overeenkomst voor complementaire producten Modelcontractclausules EU voor G Suite Modelcontractclausules EU voor Cloud Identity Accountant & Salarisadministratie In opdracht van de ZO Media Groep verzorgt onze accountant en salarisadministrateur de administratie van de ZO Media Groep . Uiteraard heeft de ZO Media Groep hiervoor de benodigde verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op via info@zomediagroep.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ZO Media Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De ZO Media Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we -indien van toepassing- op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Cookiebot

De ZO Media Groep heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Cookiebot, met betrekking tot de mogelijkheid om bepaalde scripts te laden. Meer informatie hierover is te vinden op: https://zomediagroep.com/cookie-verklaring/.

Google Tag Manager

De ZO Media Groep heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Tag Manager, met betrekking tot de mogelijkheid om bepaalde scripts te laden. Meer informatie hierover is te vinden op: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Google Analytics

De ZO Media Groep heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics met betrekking tot de analytische cookies van Google Analytics (zie voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl&utm_id=ad). Deze gegevens worden versleuteld en geanonimiseerd. Het delen van gegevens met Google is uitgezet en de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Google Ads, mits dit anders is aangegeven.

Cookies

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser weer verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op onze website worden -in sommige gevallen- ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Kijk hier voor een overzicht: https://zomediagroep.com/cookie-verklaring/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de ZO Media Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zomediagroep.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De ZO Media Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ZO Media Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zomediagroep.com.

 

Contractuele of wettelijke verplichting

Bij het accorderen van een begroting, waarbij een gezamenlijke overeenkomst wordt aangegaan op basis van de geleverde producten en/of diensten van de ZO Media Groep of de daaronder vallende bureau’s, is de ondertekende verplicht om de ZO Media Groep te voorzien van persoonsgegevens met betrekking tot de afhandeling hiervan. Voor de ZO Media Groep is het noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst.De ZO Media Groep heeft werknemers/freelancers in dienst. Voor sociale zekerheidsdoeleinden verplicht de wet ons ertoe om aan de bevoegde autoriteit persoonsgegevens te verstrekken. Ook delen we gegevens met betrekking tot onze pensioensregeling en diverse werknemersverzekeringen.

 

Content op de website & aansprakelijkheid

De ZO Media Groep besteedt veel zorg en aandacht aan de onderhoud van de website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover de ZO Media Groep dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. De ZO Media Groep is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. De ZO Media Groep sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. De ZO Media Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.